Ashif Yasin Shaikh

Ashif Yasin Shaikh

Postdoc

Education

Ph.D. in Chemistry (CSIR-National Chemical Laboratory, Pune, INDIA)

ID: 194204972